Algemene voorwaarden voor dienstverlening van mr. S.A. van Snippenburg, advocaat

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van mr. S.A. van Snippenburg, advocaat

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het kantoor: mr. S.A. van Snippenburg, advocaat (KvK-nr: 09217437).
b. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.
c. Het kantoor includeert tevens de op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als sub e. en f. bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: de kosten die Het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Overeenkomst van opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door mr. S.A. van Snippenburg, advocaat, dan wel aan het kantoor verbonden medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
b. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

IV. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling

a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichting, Stichting Beheer Derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
b. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handelsrente) rente verschuldigd.
c. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de contractuele incassokosten van 15% van de openstaande hoofdsom ten laste van de cliënt.

VI. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) het kantoor en/of van haar (leidinggevende) ondergeschikten.

VII. Klachten en Geschillen

a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De interne klachtenregeling ligt ter inzage. Indien toepassing van de interne klachtenregeling niet tot een bevredigende afwikkeling van de klacht leidt, kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur.
c. Geschillen kunnen tevens worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn op 18 januari 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland