Algemene voorwaarden Maatschap De Mul Zegger Advocaten

 

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van De Mul Zegger Advocaten

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De maatschap: de maatschap van advocaten van De Mul Zegger Advocaten Nijmegen (KvK-nr: 09212842) die uit natuurlijke personen bestaat.
b. Cliënt: de contractspartij van de maatschap.
c. Het kantoor: de maatschap en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de als lid van de maatschap of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de maatschap verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als sub e. en f. bedoeld – die de maatschap voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: de kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Overeenkomst van opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de maatschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de maatschap slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
b. De cliënt stemt ermee in dat de maatschap de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

IV. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling

a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de maatschap of de betreffende daarmee gelieerde stichting, Stichting Beheer Derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
b. Betaling van declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handelsrente) rente verschuldigd.
c. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de contractuele incassokosten van 15% van de openstaande hoofdsom ten laste van de cliënt.

VI. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) de maatschap en/of van haar (leidinggevende) ondergeschikten.

VII. Klachten en Geschillen

a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De interne klachtenregeling ligt ter inzage. Indien toepassing van de interne klachtenregeling niet tot een bevredigende afwikkeling van de klacht leidt, kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur.
c. Geschillen kunnen tevens worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn op 20 oktober 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland