Algemene voorwaarden VienVa B.V.

I. Definities

De Mul Zegger Advocaten, vestiging Twello, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VienVa B.V. te Deventer (KvK nr: 08136094), waarin werkzaam is als advocaat mr. F.J.M. Kobossen, hierna “DMZ”.

 1. Cliënt: de contractspartij van DMZ.
 2. Het kantoor: DMZ en -zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk- de op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan DMZ verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredigheid of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub d. en e. bedoeld- die DMZ voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Verschotten: de kosten die DMZ in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 5. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door DMZ is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan DMZ slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
 2. De cliënt stemt ermee in, dat DMZ de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

IV. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. DMZ is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van DMZ, of de betreffende daarmee gelieerde stichting, Stichting Beheer Derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 2. Betaling van declaraties van DMZ dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien DMZ invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de contractuele incassokosten van 15% van de openstaande hoofdsom ten laste van client.

VI. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in nacht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van DMZ en/of van haar (ledinggevende) ondergeschikten.

VII. Klachten en Geschillen

 1. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De interne klachtenregeling ligt ter inzage. Indien toepassing van de interne klachtenregeling niet tot een bevredigende afwikkeling van de klacht leidt, kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 3. Geschillen kunnen tevens worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.