Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging DMZ U.A.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van

De Mul Zegger Advocaten

I. Begrippen

 1.  “De Mul Zegger Advocaten” is de handelsnaam van de Coöperatieve Vereniging DMZ U.A. (Handelsregisternr: 70209804, verder “de Coöperatie”). Onder de Coöperatie ressorteren individuele advocaten en praktijkvennootschappen. Een lijst van advocaten en praktijkvennootschappen wordt op verzoek toegezonden.
 2. Opdrachtgever is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit die opdracht verstrekt aan de Coöperatie of een individuele advocaat tot het verrichten van juridische werkzaamheden, in de meest ruime zin.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de Coöperatie in samenspraak met de individuele advocaat, steeds met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Het is aan de Coöperatie te bepalen wie van de advocaten een opdracht zal uitvoeren. Daarbij wordt maximaal met de wens van de opdrachtgever rekening gehouden.

II. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht. Van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk afgeweken worden.

III. Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand zowel met de Coöperatie als met de individuele advocaat.
 2. De opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de Coöperatie is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de Coöperatie slechts worden vertegenwoordigd door haar advocaten en door een gemachtigde medewerker.
 3. De opdrachtgever stemt ermee in dat de opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aangewezen advocaat of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

IV. Declaratie

 1. Voor het uitvoeren van de opgedragen juridische werkzaamheden is de opdrachtgever het overeengekomen dan wel in redelijkheid vast te stellen honorarium, vermeerderd met omzetbelastig, eventuele verschotten en kantoorkosten, verschuldigd.
 2. Ingeval de uitvoering van de werkzaamheden zich uitstrekt over een langere periode dan twee maanden, kan tussentijds gedeclareerd worden.
 3. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een redelijk voorschot te verlangen. Voorschotten worden verrekend met de laatste declaratie.
 4. In zaken die worden behandeld in het kader van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de z.g. toevoeging voor rekening van de opdrachtgever gebracht mogen worden.

V. Betaling

 1. Betaling van declaraties kan in beginsel alleen plaatsvinden door overboeking naar een ten name van de Coöperatie gestelde bankrekening. Betaling in contanten kan bij uitzondering plaatsvinden tot het voor de advocatuur aangegeven maximum. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is kan de opdrachtnemer aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten.

VI. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Coöperatie en de onder haar ressorterende advocaten jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit- of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de vigerende polis.
 2. Bij het noodzakelijk inschakelen van derden door de opdrachtnemer, zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht genomen worden. Er is geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen van deze derden.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens bij schade door het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij opzet of grove schuld van de Coöperatie, de onder haar ressorterende advocaten en haar (leidinggevende) ondergeschikten.

VII. Klachten en Geschillen

 1. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.
 2. Er wordt deelgenomen aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Primair is er een interne klachtenregeling. Indien via de interne klachtenregeling niet tot behoorlijke afwikkeling van de klacht wordt gekomen, kan de klacht voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 3. Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn op 23 januari 2018 gedeponeerd

bij de Kamer van Koophandel Nederland